Uw Specialist in slijpen, personaliseren en verkopen van messen en scharen

Dagelijkse routes in West- en Oost-vlaanderen

Winkel in Brugge (Vandaag open van 9-17u)

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


De Slijpmobiel BV

Monnikenwerve 103

8000 Brugge

info@deslijpmobiel.be

+32 (0)50 878058

0543 605 816

BE 0543 605 816


Artikel 1: identificatie verkoper en hoedanigheid consument

 

De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is Van Hove Renaud (handelsnaam: De Slijpmobiel), met maatschappelijke zetel te Valkenbosdreef 5A, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer 0543 605 816 en bankrekeningnummer BE39 7380 4008 9819.

 

De “Klant” die van de webshop van De Slijpmobiel gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de webshop (https://www.deslijpmobiel.be) (hierna: de “Website”) op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in de hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u producten van De Slijpmobiel wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, is het niet toegelaten gebruik te maken van de webshop van Verkoper, maar dient u zich te richten tot de verkoopsafdeling van De Slijpmobiel die u via info@deslijpmobiel.be kunt bereiken. De Klant verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen


Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.

 

Verkoper verbindt er zich enkel toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van België of Nederland.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Slijpmobiel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Slijpmobiel aanvaard zijn.

 

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop. Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen conform artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt u geacht voorafgaand aan elke verkoop na te gaan welke Voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 3: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds zowel exclusief als inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Slijpmobiel niet. De Slijpmobiel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Slijpmobiel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op info@deslijpmobiel.be.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Slijpmobiel. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 5: Online aankopen

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.

 

Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge :

- een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is

- uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbar zijn van een artikel

- bij vaststelling van een foutief aanbod

- bij een leveringsadres buiten België of Nederland

- bij overmacht

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de klant.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd op een bereikbaar adres in België of Nederland, en niet in een postbus.

 

De levering gebeurt door Bpost.

De verzendingskost bedraagt standaard € 7,50 voor België, ongeacht het gewicht van de zending. Zendingen met een waarde hoger dan € 75,00 worden gratis geleverd.

 

Elke bestelling vóór 12 uur (op werkdagen) en online betaald, wordt uiterlijk de dag erna behandeld en verstuurd. Uw bestelling kan dus de werkdag erop op het door de Koper vermelde leveringsadres bezorgd worden. Dit naargelang het voorradig zijn van de artikelen, indien artikelen niet in voorraad zijn zal de leveringstermijn dus afwijken.

 

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

 

Indien één of meerdere bestelde producten (met een status ‘In Voorraad) niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van De Slijpmobiel (waarvan de gegevens in de ondernemingsgegevens staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

 

Indien de Koper overeenkomstig artikel 6 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in de ondernemingsgegevens van deze algemene voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

 

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.

 

Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.

 

Het transport van de bestelde goederen gebeurt geheel op risico van de Klant. Het risico van de goederen gaat over op het ogenblik van betaling ervan door de Klant. Beschadiging of verlies tijdens het transport is ten laste van de Klant.

De Verkoper besteedt veel zorg aan het inpakken van de producten, maar kan niet vermijden dat de producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd geraken. De Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Slijpmobiel.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Slijpmobiel via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Slijpmobiel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Slijpmobiel – Monnikenwerve 103 – 8000 Brugge - België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Slijpmobiel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Slijpmobiel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat De Slijpmobiel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10: Klantendienst


De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)50 878058, via e-mail op info@deslijpmobiel.be of per post op het volgende adres De Slijpmobiel – Sint-Pieterszuidstraat 47 – 8000 Brugge – België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt de Verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Slijpmobiel respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Verkoper, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de Verkoper.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


de Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@deslijpmobiel.be

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

De Slijpmobiel maakt gebruik van Third Party cookies, die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar van Google Analytics.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).